ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
01 ต.ค. 2556
172 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
177
01 ต.ค. 2556
173 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
179
20 ก.ย. 2556
174 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
181
13 ก.ย. 2556
175 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
215
02 ส.ค. 2556
176 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ
237
29 ก.ค. 2556
177 แผนที่การเดินทางศาลากลางถึงอ่างเก็บน้ำเสม็ดจวน หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
379
10 ก.ค. 2556
178 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
229
16 พ.ค. 2556
179 การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ
252
19 เม.ย. 2556
180 การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๕๖ และสมัยแรกของปีถัดไป
222
18 ก.พ. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24