ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intrgrity and transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
20 พ.ค. 2565
2 ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดระยะเวลาการดำเนินการ ตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
27 เม.ย. 2565
3 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
21 เม.ย. 2565
4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
20 เม.ย. 2565
5 รายงานรายจ่ายจริงรอบ 6 เดือน ตามงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
04 เม.ย. 2565
6 ประกาศรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
31 มี.ค. 2565
7 นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงาน และลูกจ้าง มาตรการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
22 มี.ค. 2565
8 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
22 มี.ค. 2565
9 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
22 มี.ค. 2565
10 คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
14 ก.พ. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30