ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข่าวสารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภาพกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
   
 
บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
นางภรน้อย ชนะพล
ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับ ครูผู้ช่วย
นายทวีชัย มีพัฒน์
ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับ ครูผู้ช่วย
นางเฉลิมศรี สุชาติพงศ์
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางมาลี บำรุงศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับ ครูผู้ช่วย
นางจรรยา พรหมวิเศษ
ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับ ครูผู้ช่วย
นางเกศสุดา สงอาจินต์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจิราพร บุญทอง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกัญญา ยอดเต็ม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก