ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งได้รับอนุมัติเมื่อวันที่  22 กันยายน 2564 และประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นั้น

เพื่อให้การบริหารงานงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน่วยรับตรวจเป็นไปด้วยความเหมะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งเป็นการเสริมสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานกาควบคุมภายใน พร้อมทั้งจัดเตรียมงานตามขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้างให้สามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด ป้องกันการกระจุกตัวของปริมาณงานตอนใกล้สิ้นปีงบประมาณ และเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ จึงประชาสัมพันธ์แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 144 คน