ประกาศเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
93
07 ต.ค. 2563
2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการ ปี 62 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
02 มิ.ย. 2563
3 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
114
02 มิ.ย. 2563
4 มาตรการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
98
20 ก.พ. 2563
5 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
73
12 ก.พ. 2563
6 ประกาศเจตจำนงป้องกันและต่อต้านการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
154
29 ต.ค. 2561
7 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.กุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
236
05 ก.ย. 2561
8 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและป้องกันประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
143
07 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1