ประกาศเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
15
22 เม.ย. 2565
2 เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
176
07 ต.ค. 2563
3 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการ ปี 62 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
02 มิ.ย. 2563
4 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
195
02 มิ.ย. 2563
5 มาตรการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
181
20 ก.พ. 2563
6 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
154
12 ก.พ. 2563
7 ประกาศเจตจำนงป้องกันและต่อต้านการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
230
29 ต.ค. 2561
8 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.กุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
340
05 ก.ย. 2561
9 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและป้องกันประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
222
07 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1