กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : ประกาศงดจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2564


รายละเอียด :
    

         ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD - 19) ในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีจำนวนมาก องค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระจึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) มาตรา 59 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้(2)สั่ง อนุญาตและอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลและมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (3) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ และคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 3852/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การจัดงานประเพณีวันลอยกระทง พุทธศักราช 2564 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นั้น

          เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ จึงของดการจัดกิจกรรมทุกประเภทในวันลอยกระทง วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นี้

                    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564    อ่าน 53 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**